21.04.2012

“Tefsîr Ders Notları”nı Kullanma Kılavuzu

“TEFSÎR DERS NOTLARI”NI KULLANMA KILAVUZU

 1. Kur’ân Notlarımızın ilk sayfasında, ele alınan her mubârek sûrenin meâli, onun rahatça anlaşılmasına katkıda bulunabilecek tefsîrî katkılarla, akıcı bir bütünlük sağlayacak “sözlü anlatım” tarzında, düz bir metin hâline getirilerek verilmiştir.
 2. İkinci sayfada, ele alınan her mubârek sûre hakkında bilinmesinde fayda gördüğümüz, deyim yerindeyse, “teknik bilgiler”, yani, nüzul sebebi ve dönemi, içerik özellikleri vb. verilmiştir.
 3. Meâlimizin kalın dizilmiş ilk satırında/ilk kademesinde, Türkçe’nin el verdiği oranda - gerektiğinde “devrik cümle” de kullanılarak! - mubârek Kur’ân’ın anlatım üslûbuna ve kullandığı kelimelere/terimlere/kavramlara Türkçe’de bir şekilde yer aldıkları ve tedâvülde oldukları sürece sâdık kalmaya azamî itinâ gösterilerek, mubârek âyet-i kerîmenin bir tür “kelime meâli” verilmeye çalışılmıştır. Âyet-i kerîmenin aslında yer almayan ama Türk okurun mânâyı daha iyi ve dolayısıyla da doğru anlayabilmesi için gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz ifâdeler, gri renkte ve italik olarak ilâve edilmiştir. Lafzî ve/veya mecâzî ve hatta kavramsal anlamlarının aynı anda gözönünde bulundurulmasının gerektiğini düşündüğümüz yerlerde lafzî anlam/mecâzî ya da kavramsal anlam arasına, genelde kullanmaktan kaçındığımız / işâreti konmuştur.
 4. Meâlimizin köşeli parantez içine alınmış [ ] ikinci satırında/ikinci kademesinde, yerine göre belli kelimeler/terimler/kavramlar/ifâdeler - yani, - ve/veya: ve - bu bağlamda: ifâdeleriyle başlamak üzere, açıklanmış ve bu açıklamalar burada belirtilmiş olan farklı harf karakteriyle, italik ve gri renkte verilmiştir. Kimi zaman da, gerekli olduğunda, daha kolay anlaşılmayı sağlamak üzere, “devrik cümle” düzeltilmiştir.
 5. Her mubârek âyet-i kerîme Arabca orijinalinin ve iki kademeli meâlinin yer aldığı sayfanın arka sayfasında tefsîr notları burada belirtilmiş olan farklı harf karakteriyle ve yine burada gösterilmiş olan farklı renkte verilmiştir. Bu notlarda aşağıda ismi verilmiş olan tefsîrlerden istifâde edilmiştir.
 6. Her mubârek âyet-i kerîmeyle, önce lafız, sonra da içeri/anlam olarak bağlantılı olan başka mubârek âyet-i kerîmeler varsa, bunların hepsi birbirleriyle olan yakınlık/ilişki dereceleri gözetilerek tek tek verilmiştir. Bu bağlamda verilen mubârek âyet-i kerîmelerin yalnızca ilk kademe meâlleri aktarılmış, anlaşılmaları açısından siyak ve sibakın, yani bağlamın zorunlu kıldığı ifâdeler { } parantezi içinde gri renkte ve italik olarak ilâve edilmiştir.
 7. Gerekli görülen yerlerde sonuna DİKKAT! MERAKLISI İÇİN NOT: başlığı altında belirtilen EK’lere gönderme yapılmıştır. Sözkonusu EK’ler internet sitemizde, AÇIK YOL MEDRESESİ başlığı altında yer almaktadır.

“Tefsîr Notları”mızda istifâde ettiğimiz tefsîrler ve/veya tefsîrî meâller şunlardır:

 

 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır: HAK DÎNİ, KUR’ÂN DİLİ
 • İmam Kurtûbî: EL-CÂMİU’ Lİ-AHKÂMİ’L-KUR’ÂN
 • Prof.Dr. Hayrettin Karaman/Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı/Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez/Prof.Dr. Sadrettin Gümüş: KUR’ÂN YOLU
 • Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kandemir/Yrd.Doç.Dr. Halit Zavalsız/Ümit Şimşek: ÂYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR’ÂN-I KERÎM MEÂLİ
 • Prof.Dr. Suat Yıldırım: KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ
 • Prof.Dr. Bayraktar Bayraklı: YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA KUR’ÂN TEFSÎRİ
 • Prof.Dr. Mehmet Okuyan: KISA SÛRELERİN TEFSÎRİ
 • Prof.Dr. Mustafa Öztürk: KUR’ÂN-I KERÎM MEÂLİ (ANLAM VE YORUM MERKEZLİ ÇEVİRİ)
 • Prof.Dr. M. Sait Şimşek: HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ
 • Hasan Tahsin Feyizli: FEYZU’L-FURKAN (KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ)
 • Ali Ünal: ALLAH KELÂMI KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ
 • Mustafa İslâmoğlu: HAYAT KİTABI KUR’AN (GEREKÇELİ MEÂL-TEFSİR)
 • R. İhsan Eliaçık: YAŞAYAN KUR’AN (TÜRKÇE MEAL/TEFSİR)
 • Hayrât Neşriyât İlim Araştırma Merkezi Meâl Heyeti: KUR’ÂN-I KERÎM VE MUHTASAR MEÂLİ
 • Hakkı Yılmaz: TEBYÎNU’L-KUR’AN: İŞTE KUR’AN
 • Muhammad Asad: THE MESSAGE OF THE QUR’ÂN
 • Prof.Dr. Rudi Paret: DER KORAN (KOMMENTAR UND KONKORDANZ)

Meâl ve/veya tefsîrlerinden istifâde edilmiş olan herkesten, çabalarına hürmeten, bilâ istisnâ “üstâd” diye söz edilmiştir.

Özellikle belirtilmediği takdîrde kelime, kavram ve ifâdelere dâir bütün açıklamalar ve dolayısıyla meâllendirmeler merhûm üstâd Râğıb el-Isfahânî’nin “Mufredât”ından hareketle yapılmış; ihtiyâc duyulduğunda merhûm üstâd Ebû Hilâl el-Askerî’nin “el-Furûqu fi’l-Luğâ” adlı eserinden istifâde edilmiştir.

Son Düzenlenme 11.04.2013